Brev ang TV:s hundträningsprogram

Här får vi ta del av ett brev från Jennie Schröder-Ellner som hon skrivit i den långvariga kamp hon utkämpat mot SVT och TV4, angående TV-programmen med hundträning.

Hej
Jag skriver till er med anledning av att jag önskar att den hundträning som försiggår på SVT´s Go´kväll, TV4s Hundcochen och Cesar Milan på TV4 +, ska uppmärksammas i media. Det finns olika sätt att träna hundar, och förenklat kan man säga att det finns två ”skolor” eller läror. Den ena skolan är den nyare och mjukare, om man så vill, där träningen utgår från hunden och framstegen belönas, straff och korrigeringar förkommer inte. I den skolan lär man sig förstå hunden som art, vad den behöver för att må bra och tränar hunden utifrån det. Den andra skolan är den äldre auktoritära hårda skolan, där förekommer ingen förståelse för hunden som art, så gott som alla problem sägs bero på dåligt ledarskap och dominans. Hunden tränas utifrån det tänket och det finns ingen förståelse om hunden inte lyder, då straffas den till att lyda.

 Jag vill förtydliga vad jag menar med att det inte finns en förståelse om hunden inte lyder, exempelvis kan det tänkas att en hund som enbart får gå i kort koppel ca. 10 min om dagen drar mycket i koppel. En instruktör vid den ”gamla skolan” skulle då med ryck i halsbandet och andra former av hårda tag få hunden att gå fint vid sin ägares sida. En instruktör av den ”nyare skolan” skulle förstå att hunden har ett större rörelsebehov än 10 min om dagen i kort koppel. Denna instruktör skulle därför först förmedla detta till ägaren och se till att hunden fick börja röra sig mer och till det lägga en träning att gå fint i koppel. Den träningen sker helt utan att hunden åsamkas något obehag. En ytterligare förtydning är att den äldre skolan sällan försöker hitta orsaken till problemet utan tränar bara bort symtomet. Den nyare skolan försöker förstå orsaken till problemet och åtgärda det samtidigt som en träning utformas.

Den träning som förekommer i Go´kvälls Hundskola i SVT, TV4s Hundcoachen och Cesar Milan på TV4 +, är den hårda skolan, där tränas hundar med mycket hårda metoder och diverse problembeteenden försvinner på en liten stund, sk. ”Quickfix.” Med dessa quickfix mår hunden sällan bra. Den tvingas att bete sig på ett sätt för att slippa smärta eller obehag och den lyder för att den blir skrämd till det. Men bra mår den inte av det, och orsaken till varför problemet kvarstår, eftersom denna träning enbart tränar bort symtomet.

Denna form av träning är oftast enkel för ägaren, - ryck i halsbandet, släng burkar på hunden, tryck ner den i backen. En träning där man också försöker åtgärda orsakerna till problemen kräver mer av ägaren, kanske måste hunden få gå lös ibland, kanske behöver den vänner av samma art för att må bra, den kanske behöver något spår ibland för att inte bli understimulerad osv. Det är lite jobbigare för ägaren att gå den vägen. Men många gör det om de vet att det är bra för hunden och att det kan leda till att problembeteenden inte uppstår.

Det är det som jag vänder mig emot TVs hundträning, att enbart den hårda träningsstilen visas. Visst jag förstår att det blir spännande TV där en instruktör slänger några burkar eller rycker hårt i hunden och vips var problemet borta. Många hundägare tror att det här är det enda sättet att träna hund eftersom det är på TV, och eftersom det sänds på TV så måste det väl vara sant. Det borde därför lyftas fram hur det går till och hur vi behandlar vår s.k. bästa vän.

Go´kvälls Hundskola i SVT är anmäld till granskningsnämnden ett flertal gånger för det som försiggår där. I ett avsnitt den 22 oktober 2008 under hösten, sa dessutom deras instruktör att hundens hals är så annorlunda uppbyggd än människans och att de därför tål att ryckas i utan att skadas. I detta program skriker hunden av smärta när instruktören rycker i dess hals. Det inte alls är så stora anatomiska skillnader i uppbyggnaden av en hunds- och en människas nacke även om de inte helt identiska. Man vet idag vad som händer med en människas nacke vid en häftig knyck och det kan absolut ske samma sak med en hunds nacke. Det är upprörande att SVT är med och sprider felaktig information som kan skada hundar. Denna felaktiga information ges som ren fakta i programmet och det borde uppmärksammas.

En undersökning gjord av Anders Hallgren (psykolog, hundpsykolog, författare) 1991, "Ryggproblem hos hund", omfattar 424 hundar och hundägare där det visade sig att 91 % av de hundar som hade nackskada hade blivit utsatta för ryck i kopplet eller dragit hårt i det och/eller länge. SVT är en TV kanal som stolt säger att de har publik service, på deras hemsida förklaras det så här ”Tanken bakom begreppet public service är att alla medborgare i ett demokratiskt land ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom en mängd olika områden”. En mångsidig information ges dock inte av hundträning.

 Bifogar vad en klinikveterinär, vid Ultuna universitetsdjursjukhuset, uttalat sig om hundars hals och hur de faktiskt kan ta skada av ryckande, ”I princip är nacken uppbyggd på exakt samma sätt hos hund som människa, det skiljer sig inte anatomiskt. Hunden kan ju tänkas med sin längre hals (beroende på ras) ha proportionellt mera muskulatur och styrka. Det finns ju hundar som går uppbundna som drar iväg i kopplet och får tvärstopp vilket har kunnat gå bra i vissa fall. Det finns andra fall där betydligt mindre trauma orsakat allvarliga nackskador hos hund. Jag kan ju inte precis rekommendera att man rycker i kopplet, det finns andra sätt att lära sin hund att gå utan att dra”

Jag har vid upprepade tillfällen försökt få SVT att dementera Barbro Börjessons uttalande om att hunden hals inte tar skada av kraftiga ryck, utan framgång. Jag vet inte vad jag ska göra och därför vänder jag mig till er. I paragraf 2 första stycket i Djurskyddslagen står det att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Väljer man att se SVTs hundträning ur ett djurskyddsperspektiv kan man också säga att de bryter mot lagen, det finns andra sätt att träna hund och tränar man med ett sätt som förorsakar smärta så torde det vara onödigt lidande. Det leder även till att andra kommer att använda dessa metoder och utsätta hundar för onödigt lidande.

En ytterligare en aspekt på det hela är att det som visas på TV har så stor genomslagskraft att var och varannan hundägare börjar använda sig av dessa metoder och det här kan påverka barnen i samhället negativt. Det finns undersökningar som visar att om barn ser vuxna behandla djur illa, så påverkar detta deras empatiska förmåga. De får svårare att utveckla empati och det kan leda till att barn börjar använda våld mot djur samt mot andra människor. Barn som använder våld mot andra barn är ett problem vi alltmer kan läsa om i media och det tror jag är något som varje människa reagerar starkt mot. Kerstin Malm, är etolog och är verksam inom Djurskyddet, hon är mycket kunnig när det gäller barns empati för djur. Hon har arbetat fram ett material för grundskolan för att hjälpa till att öka barnens empatiska förmåga och ge en förståelse för djurens behov.

Men även om nu inte det leder till att våldet ökar så leder det till en auktoritär bild av hur man ska träna hundar och med den synen förlorar man en fin relation som hund och ägare annars kan få. En fin och nära relation med en annan art är något man borde värna om i dagens samhälle där vi på många håll förlorat kontakten med djur och natur. En sådan relation förlorar man när den byggs på rädsla.

Så det jag önskar nu är att det här uppmärksammas, skrivs om, ventileras, diskuteras. Det måste lyftas fram att det finns ett annat sätt att träna hund på där både hund och ägare mår bra.

Om ni vill komma kontakt med Anders Hallgren, som är Sveriges främsta och första Hundspykolog, för att höra hans åsikt, kontakta mig så förmedlar jag detta. Anders Hallgren är väldigt uppbokad och kan därför inte lämna ut tfn nr eller mail, därför vill han att vi gör på det sättet.

 

Med Vänlig Hälsning Jennie Schröder-Ellner
Dipl. Kynolog, Hundbeteendevetare, Instruktör
info@bravov.com

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.